Wybierz swój kraj:
Leadec na świecie

Ochrona prywatności

Możesz zmienić ustawienia prywatności poprzez ten link lub w dowolnym momencie również poprzez ikonę, którą zawsze znajdziesz w lewym dolnym rogu naszej strony internetowej: Ustawienia prywatności


Proszę wybrać:

 • Informacje o ochronie danych osobowych dla osób odwiedzających naszą stronę internetową
  Czytaj więcej
 • Obowiązek przejrzystości i informacji dla klientów, zainteresowanych i dostawcy:  
  Czytaj więcej
 • Informacje o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji
  Czytaj więcej


Informacja o ochronie danych osobowych dla użytkowników naszej strony internetowej

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej i cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem podstawowym UE w sprawie ochrony danych osobowych (GDPR) oraz obowiązującymi nas przepisami krajowymi.

 

Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, dostarczamy Państwu wyczerpujących informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Leadec Holding BV & Co. KG i o prawach, które Państwu przysługują. Dane osobowe to informacje pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Należą do nich w szczególności nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, ale także Państwa adres IP. Dane anonimowe występują wówczas, jeśli nie można ustalić odniesienia do danej osoby.

Odpowiedzialna jednostka i pełnomocnik ds. ochrony danych

Adres:

Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Niemcy

 

Kontakt:

Tel.: +49 711 7841-0, faks: +49 711 7841-160, info@leadec-services.com 

 

Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych:

W przypadku pytań odnośnie ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy.DE(at)leadec-services.com

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Chcielibyśmy poinformować Państwa o Państwa prawach jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te są znormalizowane w art. 15–22 GDPR. Obejmuje to:

 

 • Prawo do informacji (art. 15 GDPR),
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 GDPR),
 • Prawo do korekty (art. 16 GDPR),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 GDPR),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 GDPR),
 • Prawo do odmowy zgody na przetwarzanie danych (art. 21 GDPR).

Aby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt pod adresem: dataprivacy.DE@leadec-services.com. To samo dotyczy pytań związanych z przetwarzaniem danych w naszej firmie. Mają Państwo również prawo do odwołania się do organu nadzoru ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

W związku z prawem do sprzeciwu proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie: jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili bez podania przyczyny sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych. Miałoby to również zastosowanie w przypadku profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

 

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów. Sprzeciw jest bezpłatny i może być wniesiony bez określonej formy, w miarę możliwości na adres: dataprivacy.DE@leadec-services.com.

 

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

 

W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub gdy przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych przestrzegane są przepisy GDPR, BDSG oraz wszystkie inne obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Podstawa prawna przetwarzania danych wywodzi się w szczególności z art. 6 GDPR.

 

Jako specjaliści w zakresie usług przemysłowych wykorzystujemy Państwa dane w celu odpowiedniego zainicjowania współpracy, wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, realizacji stosunków umownych, oferowania produktów i usług oraz wzmacniania relacji z klientami, co może obejmować również analizy do celów marketingowych i reklamy bezpośredniej.

 

Państwa zgoda na przetwarzanie danych może również stanowić wymóg uzyskania zezwolenia zgodnie z prawem ochrony danych. W takim przypadku poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem o celach przetwarzania danych oraz o przysługującym Państwu prawie do odwołania. Jeżeli zgoda dotyczy również przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, zostanie to przez nas wyraźnie zaznaczone w zgodzie.

 

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu Art. 9 ust. 1 GDPR odbywa się tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez przepisy prawne i nie ma powodu, aby zakładać, że Państwa uzasadniony interes w wykluczeniu przetwarzania przeważa nad przetwarzaniem. Obecnie nie ma miejsca przetwarzanie danych w oparciu o uzasadnione interesy w odniesieniu do szczególnych kategorii danych osobowych.

Obowiązek przekazywania danych

Różne dane osobowe mogą być niezbędne do ustanowienia, wykonania i zakończenia stosunku zobowiązaniowego i/lub wypełnienia związanych z nim zobowiązań umownych i prawnych. To samo odnosi się do korzystania z naszej strony internetowej i różnych funkcji, które ona oferuje.

 

W niektórych przypadkach dane muszą być również gromadzone lub udostępniane z uwagi na przepisy prawne. Należy pamiętać, że nie jest możliwe, na przykład, przetworzenie zapytania lub wykonanie podstawowego zobowiązania bez podania tych danych.

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach

Obecnie nie stosujemy wyłącznie automatycznego przetwarzania danych w celu podejmowania decyzji.

Kategorie, źródła i pochodzenie danych

Kontekst określa, które dane przetwarzamy: zależy to od tego, czy na przykład wprowadzasz ogólne zapytanie w naszym formularzu kontaktowym, wysyłasz nam wniosek lub składasz zapytanie dotyczące naszych usług. Należy pamiętać, że możemy również przekazywać informacje osobno w odpowiednim miejscu w szczególnych sytuacjach przetwarzania, np. podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych.

 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy przetwarzać następujące dane:

 

 • Nazwa dostawcy usług internetowych,
 • Informacje o stronie internetowej, z której Państwo nas odwiedzają,
 • Używana przeglądarka internetowa i używany system operacyjny,
 • Adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych,
 • Wymagane pliki, przesyłana ilość danych, pobieranie/eksport plików,
 • Informacje o stronach internetowych, które przywołują Państwo na naszej stronie, w tym data i godzina.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego (w szczególności w celu zapobiegania próbom ataków) dane te są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Najpóźniej po siedmiu dniach następuje anonimizacja poprzez skrócenie adresu IP, tak aby nie powstało odniesienie do użytkownika. Prosimy również o zwrócenie uwagi na poniższe wskazówki dotyczące używania narzędzi do śledzenia stron internetowych.

 

Możemy przetwarzać następujące dane dla celów reklamowych: 

 

Adres i dane kontaktowe, w zależności od kampanii lub kanału komunikacji (poczta, e-mail, itp.). Proszę przestrzegać następujących wyszczególnionych informacji odnośnie reklamy.

 

W ramach zapytania kontaktowego możemy przetwarzać następujące dane:

 

Imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres e-mail) oraz informacje o Państwa życzeniach i zainteresowaniach. Proszę przestrzegać następujących wyszczególnionych informacji odnośnie zapytań o kontakt.  

 

W przypadku składania wniosków online przetwarzamy następujące dane:

 

W tym kontekście proszę zwrócić uwagę na konkretne informacje dotyczące ochrony danych osobowych, które udostępniamy wnioskodawcom nie w niniejszym dokumencie, ale w odpowiednim miejscu.
 

W kontekście whitepaper marketingu:  
 

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość otrzymywania usług takich jak dostęp do whitepapers. Oferujemy te usługi bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej i naszego profilu firmowego na LinkedIn. W ramach takiej kampanii whitepaper możemy przetwarzać następujące dane Imię i nazwisko, adres e-mail. W przypadku zapytania za pośrednictwem naszej strony internetowej dane są zbierane bezpośrednio od użytkownika; w przypadku zapytania za pośrednictwem LinkedIn otrzymujemy dane za pośrednictwem LinkedIn. Informacje na temat LinkedIn można znaleźć w sekcji "Informacje na temat ochrony danych w mediach społecznościowych".

Odbiorcy danych/kategorie odbiorców

W naszej firmie zapewniamy, że Państwa dane uzyskają tylko te osoby, które wymagają ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych. Przekazywanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co dotyczy również międzynarodowych transferów danych.

 

Ponadto nasze działy specjalistyczne są wspierane w realizacji swoich zadań przez zewnętrznych usługodawców. Ze wszystkimi usługodawcami, którzy w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe (dane klienta, osoby zainteresowanej, pracownika lub wnioskodawcy), zostały zawarte niezbędne umowy o ochronie danych osobowych.

Przekazywanie do krajów trzecich/zamiar przekazania do krajów trzecich

Dane będą przekazywane do krajów trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym) tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania zobowiązania umownego, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. 

 

Dane osobowe są przekazywane zarówno zewnętrznym usługodawcom, jak i spółkom wchodzącym w skład grupy lub spółkom stowarzyszonym, z których niektóre znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. w USA, Brazylii, Indiach lub Chinach. Zestawienie zakładów Leadec można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Zgodność z poziomem ochrony danych jest przede wszystkim zapewniona przez odpowiednie ramy umowne w ramach prawa ochrony danych, np. standardowe klauzule umowne UE. 

Przekazywanie stronom trzecim

Państwa dane przekazujemy osobom trzecim wyłącznie w ramach przepisów prawnych lub za stosowną zgodą. W przeciwnym razie dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (przekazywanie danych organom zewnętrznym, takim jak organy nadzorcze lub organy ścigania).

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo są one potrzebne do danego celów przetwarzania. Należy pamiętać, że liczne okresy przechowywania danych wymagają, że dane są (muszą być) nadal przechowywane. Dotyczy to w szczególności obowiązku przechowywania na podstawie prawa handlowego lub podatkowego (np. niemiecki kodeks handlowy, kodeks podatkowy itp.).

 

Pod warunkiem, że nie występują dodatkowe obowiązki dotyczące przechowywania, dane są rutynowo usuwane po osiągnięciu celu. W przeciwnym razie dalsze przechowywanie będzie miało miejsce tylko w niektórych przypadkach, na przykład po udzieleniu nam na to zgody lub gdy informacje będą wymagane jako dowód w sporach prawnych. Należy również zwrócić uwagę na ustawowe okresy przedawnienia, które mogą wynosić do trzydziestu lat; regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Bezpieczne przesyłanie Państwa danych

W celu jak najlepszej ochrony przechowywanych u nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Poziomy bezpieczeństwa są na bieżąco weryfikowane we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i dostosowywane do nowych standardów bezpieczeństwa.

 

Wymiana danych z i do naszej strony internetowej jest zawsze szyfrowana. Jako protokół transmisji oferujemy HTTPS dla naszej strony internetowej, w każdym przypadku z wykorzystaniem protokołów szyfrujących. Ponadto oferujemy naszym użytkownikom szyfrowaną transmisję w formularzach kontaktowych, jak również w składanych wnioskach. Możliwe jest również wykorzystanie alternatywnych środków komunikacji (np. poczty).

Cele reklamowe - istniejący klienci (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f GDPR)

Firma Leadec jest zainteresowana utrzymywaniem relacji z Państwem jako klientem oraz przesyłaniem Państwu informacji i ofert dotyczących naszych produktów, usług, promocji, wydarzeń i wiadomości firmowych. Dlatego też przetwarzamy Państwa dane w celu przesłania Państwu odpowiednich informacji i ofert, o ile jest to dopuszczalne.   

 

Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Złożenie przez Państwa sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

 

Sprzeciw może być zgłoszony bezpłatnie i bez formy oraz bez podania przyczyn i powinien być przesłany, jeśli to możliwe, pocztą elektroniczną na adres dataprivacy.DE@leadec-services.com lub pocztą na adres Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Niemcy.

Formularz kontaktowy/zapytania (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f, b GDPR)

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który może być wykorzystany do kontaktu elektronicznego. Jeśli napiszą Państwo do nas do nas za pomocą formularza kontaktowego, przetworzymy dane podane w formularzu kontaktowym celem nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i prośby.

 

W tym przypadku przestrzegana jest zasada minimalizacji danych, polegająca na tym, że wystarczy podać tylko te dane, które są nam absolutnie niezbędne do skontaktowania się z Państwem. Będzie to Państwa imię i nazwisko, adres e-mail i samo pole wiadomości.

 

Ponadto, Państwa adres IP jest przetwarzany z powodów technicznych i w celu ochrony prawnej. Wszystkie pozostałe dane są polami dobrowolnymi i mogą być wprowadzane opcjonalnie (np. w celu bardziej indywidualnej odpowiedzi na pytania).

 

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać dane osobowe podane w e-mailu wyłącznie w celu i na czas przetwarzania Państwa zapytania. Jeśli nie skorzystają Państwo z oferowanych formularzy w celu skontaktowania się z nami, dalsze gromadzenie danych nie będzie miało miejsca.

Formularz kontaktowy Web-to-lead (Art. 6 ust. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo nasz formularz kontaktowy web-to-lead, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Jeśli napiszesz do nas poprzez formularz kontaktowy, będziemy przetwarzać dane podane w formularzu kontaktowym w celu skontaktowania się z Tobą i odpowiedzi na Twoje pytania i prośby. Aby móc odpowiedzieć na Państwa pytania w sposób bardziej zindywidualizowany, niezbędne są tutaj dalsze informacje o Państwu i Państwa zapytaniu: 

- Dane osobowe (tytuł, imię, nazwisko) na potrzeby adresu osobistego.
- Lokalizacja (kraj, miasto/region) jest wymagana w celu przyporządkowania zapytania do odpowiednich regionalnych jednostek sprzedaży, tak aby osoba kontaktowa z Państwa okolicy mogła się z Państwem skontaktować w sprawie Państwa zapytania.
- Informacje biznesowe (firma, stanowisko, dział) służą do ustalenia, z jakiej firmy i z jakich zainteresowań zawodowych pochodzi zapytanie, aby przy udzielaniu odpowiedzi na zapytanie można było uwzględnić np. aspekty branżowe.
- Opcje kontaktowe (e-mail, telefon) w celu nawiązania kontaktu; w zależności od złożoności zapytania może być również konieczne nawiązanie kontaktu telefonicznego.
- Interest/request (zainteresowanie; wiadomość), abyś mógł nas poinformować o swoim żądaniu.

Ponadto, Twój adres IP jest przetwarzany ze względu na konieczność techniczną oraz w celu ochrony prawnej. Wszystkie pozostałe dane są polami dobrowolnymi i mogą być wprowadzone opcjonalnie (np. w celu bardziej indywidualnej odpowiedzi na pytania).

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem tego formularza kontaktowego, najpierw poprosimy Państwa o zgodę w ramach double opt-in, że Państwa dane mogą być również przechowywane przez dłuższy okres czasu w celu przetwarzania Państwa zapytań.

W celu jak najlepszej ochrony bezpieczeństwa i poufności Państwa danych, wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Twoje zapytanie zostanie przekazane do nas w formie zaszyfrowanej.

W przypadku wycofania przez Państwa zgody, oczywiście niezwłocznie dokonamy anonimizacji Państwa danych osobowych. Jeśli przez dłuższy czas nie było z Tobą kontaktu, Twoje dane zostaną zanonimizowane po 500 dniach.

Newsletter (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, f GDPR)

Jeśli nie otrzymują Państwo jeszcze naszego newslettera jako dotychczasowy klient, mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby otrzymywać nasz bezpłatny newsletter. Adres e-mail podany podczas rejestracji oraz Państwa imię i nazwisko zostaną wykorzystane do wysłania spersonalizowanego newslettera.


Tutaj przestrzegana jest zasada minimalizacji danych, ponieważ tylko adres e-mail oraz imię i nazwisko są zaznaczone jako pola obowiązkowe.

 

Do wysyłania newsletterów pocztą elektroniczną stosujemy z reguły tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że będą Państwo regularnie otrzymywać newsletter tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie Państwo potwierdzili, że powinniśmy aktywować usługę newslettera. W tym celu wysyłamy Państwu wiadomość e-mail z powiadomieniem i prosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać nasz biuletyn na ten adres e-mail, klikając na link zawarty w tej wiadomości.

 

Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji przewidzianej w newsletterze i tym samym odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Ponadto, w każdej chwili można zrezygnować z wysyłki bezpośrednio pod adresem dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

 

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a lub lit. f GDPR, art. 7 ust. 3 UWG. Mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z przysługujących praw jako osoba, której dane dotyczą. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.
 

Marketing białych ksiąg 
 

Oferujemy zainteresowanym stronom możliwość pobrania białych ksiąg na różne tematy na naszej stronie internetowej i na naszym profilu firmowym LinkedIn. Jeśli użytkownik zechce skorzystać z tej usługi, jego dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane.   

Celem przetwarzania danych jest dostarczenie zainteresowanym stronom informacji na różne specjalistyczne tematy.  

 

Ponadto dane osobowe mogą być wykorzystywane do kontaktowania się z użytkownikiem w celach sprzedażowych. 

Jeśli otrzymamy dane kontaktowe użytkownika w ten sposób, najpierw poprosimy go o zgodę w ramach podwójnej zgody na przechowywanie jego danych w celu przetwarzania zapytań i kontaktowania się z nim w celach sprzedażowych, w tym przez dłuższy czas. 

 

Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do celów marketingowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych w tym celu.  

 

Sprzeciw można zgłosić bezpłatnie i bez podawania przyczyn, a najlepiej przesłać go pocztą elektroniczną na adres dataprivacy.de(at)leadec-services.com lub pocztą tradycyjną na adres Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Niemcy. 

 

Aby jak najlepiej chronić bezpieczeństwo i poufność danych użytkownika, wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Twoje zapytanie zostanie przesłane do nas w formie zaszyfrowanej. 

 

Jeśli wycofasz swoją zgodę, oczywiście natychmiast zanonimizujemy Twoje dane osobowe. Jeśli nie było z Tobą długotrwałego kontaktu, Twoje dane zostaną zanonimizowane po 500 dniach. 

Procedura składania wniosków

Informacje na temat ochrony danych osobowych dla wnioskodawców znajdują się na osobnej stronie: Informacje o ochronie danych osobowych dotyczące procedury składania wniosków.

Cookies (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, f GDPR, § 25 Abs. 1, 2 TTDSG)

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i zapisywane (lokalnie) przez przeglądarkę. Pliki cookies zawierają jedynie pseudonimowe, najczęściej nawet anonimowe dane. Niektóre pliki cookies pozostają przez czas trwania sesji przeglądarki (tzw. sesyjne), inne są przechowywane przez dłuższy czas (tzw. trwałe pliki cookies, np. ustawienia zgody). Te ostatnie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Oprócz naszych własnych plików cookie, używamy również plików cookie kontrolowanych przez dostawców zewnętrznych. Wykorzystują one informacje zawarte w plikach cookie, na przykład do wyświetlania użytkownikowi treści lub rejestrowania odwiedzanych stron. 


Na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f EU-DS-GVO) ustawiamy technicznie niezbędne pliki cookie, które są absolutnie konieczne do działania strony internetowej i zapewnienia jej funkcjonalności. Ponadto używamy plików cookie bez Państwa zgody, o ile ich jedynym celem jest przechowywanie lub dostęp do informacji zapisanych w urządzeniu końcowym w celu przesyłania wiadomości lub są one absolutnie niezbędne, aby móc świadczyć usługi wyraźnie przez Państwa wymagane, § 25 ust. 2 TTDSG.

 

Zakładając, że wyrazili Państwo zgodę, wykorzystywane są kolejne pliki cookie, które umożliwiają nam lub osobom trzecim np. ocenę sposobu korzystania z naszych usług. Dzięki temu możemy projektować treści zgodnie z potrzebami użytkowników. Ponadto pliki cookies pozwalają nam mierzyć skuteczność danej reklamy i zlecać jej umieszczenie np. w zależności od zainteresowań tematycznych użytkownika. Podstawą prawną jest tu Państwa wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 ust. 1 TTDSG).


W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę za pośrednictwem naszego banera Zgody ze skutkiem na przyszłość oraz zmienić ustawienia plików cookie. Należy pamiętać, że zmiany muszą być wprowadzone oddzielnie dla każdego urządzenia końcowego.
https://www.leadec-services.com#cmpscreencustom


Jeśli prowadzisz konta u dostawców zewnętrznych, z których korzystamy i jesteś tam zalogowany, Twoje dane mogą być powiązane z danym kontem. Możesz uniknąć takiego połączenia, nie udzielając lub cofając zgodę na dane pliki cookie lub wylogowując się wcześniej z odpowiednich dostawców zewnętrznych. 
Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Użytkownik może również ręcznie wyłączyć, ograniczyć lub usunąć pliki cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub za pomocą oprogramowania. W przypadku dezaktywacji ustawienia plików cookies, nie będą Państwo mogli korzystać z naszej strony internetowej w całości lub tylko w ograniczonym zakresie.


Prosimy również o zwrócenie uwagi na nasze wskazówki w sekcji danego serwisu, który wykorzystuje pliki cookie.

 

Profile użytkowników/procedury śledzenia stron internetowych

etracker

 

Operator tej strony internetowej korzysta z usług firmy etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com) w celu analizy danych użytkowych. Wykorzystywane są pliki cookie, które umożliwiają analizę statystyczną korzystania z tej strony internetowej przez odwiedzające ją osoby. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies etracker nie zawierają żadnych informacji, które pozwoliłyby na identyfikację użytkownika.

 

Podczas przechowywania danych odwiedzających, zwłaszcza adresy IP, dane urządzeń i domen odwiedzających, są przechowywane lub kodowane tylko w formie skróconej, tak że nie jest powiązanie z nimi indywidualnych odwiedzających. Firma etracker nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu, łączyć ich z innymi danymi ani przekazywać ich osobom trzecim.

 

Dane generowane z etracker są przetwarzane i przechowywane w naszym imieniu przez firmę etracker wyłącznie w Niemczech i dlatego podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych. Pliki cookie są usuwane po 720 dniach.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR) i wymaga Państwa aktywnej zgody.

 

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przyszłość. W tym celu wystarczy wywołać nasz baner zgody i wybrać odpowiedni(e) plik(i) cookie. Należy pamiętać, że zmiany w ustawieniach banerów zgody muszą być dokonywane indywidualnie dla każdego urządzenia.

 

Ustawienia prywatności

 

Dodatkowe informacje odnośnie ochrony danych firmy etracker można znaleźć na stronie www.etracker.com/datenschutz.

 

Google Analytics

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”), na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a GDPR. Google Analytics używa tzw. „cookie”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Wytworzone przez plik cookie informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam gromadzone. Jednakże, poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zwracamy uwagę, że kod "gat._anonymizeIp" został dodany do Google Analytics na tej stronie, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Ustalony w ramach Google Analytics adres IP Państwa przeglądarki według danych Google nie jest kojarzony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

 

Sesje i kampanie są kończone po upływie określonego czasu. Domyślnie sesje kończą się po 30 minutach braku aktywności, a kampanie kończą się po sześciu miesiącach. Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po upływie 2 miesięcy.

 

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych w Google można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://policies.google.com/?hl=de 

 

Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony.

 

Mogą Państwo ponadto zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu do Google wygenerowanych przez plik cookie danych o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod linkiem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

 

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przyszłość. W tym celu wystarczy wywołać nasz baner zgody i wybrać odpowiedni(e) plik(i) cookie. Należy pamiętać, że zmiany w ustawieniach banerów zgody muszą być dokonywane indywidualnie dla każdego urządzenia.

 

Ustawienia prywatności

 

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień w celu korzystania z Google Analytics, która zobowiązuje Google do ochrony danych osób odwiedzających naszą witrynę i nieprzekazywania ich stronom trzecim. Usługa ta może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane zostaną przekazane do USA, istnieje ryzyko, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących bez możliwości skorzystania przez użytkownika z jakiegokolwiek środka prawnego. Podejmujemy jednak możliwe środki niezbędne na mocy przepisów o ochronie danych zgodnie z art. 44 i nast. EU-DS-GVO w celu ustalenia poziomu ochrony danych w kraju trzecim. W związku z tym zgoda użytkownika na korzystanie z Google Analytics stanowi również zgodę zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego spoza UE/EOG. W szczególności Google LLC uzyskała certyfikat EU-U.S. Data Privacy Framework w zakresie przekazywania danych poza UE, co w tym zakresie poświadcza odpowiedni poziom ochrony danych przez Google z perspektywy UE.

 

Używamy również Google Analytics do oceny danych z Google Ads Conversion i Google Ad Manager (patrz również Google Ads Conversion i Google Ad Manager poniżej), jak również danych z funkcji reklamowych Google dla celów czysto statystycznych. Jeżeli sobie Państwo tego nie życzą, można to wyłączyć za pomocą Menedżera Preferencji Reklam (https://www.google.de/settings/ads lub https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Google Ads Conversion

Ta strona korzysta z programu reklamowego online Google Ads firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). W ramach Google Ads stosujemy tzw. conversion tracking. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda; podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a GDPR.

 

Po kliknięciu na reklamę włączoną przez Google, plik cookie jest ustawiany dla conversion tracking. Reklamy te są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „Ad Server”. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony internetowe na naszym portalu przed upływem ważności pliku cookie, Google i my będziemy mogli rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do tej strony. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów Google Ads. Informacje pozyskiwane za pomocą conversion cookie służą do opracowania statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na usługę śledzenia konwersji. Klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z Conversion Tracking Tag. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które umożliwiałyby osobistą identyfikację użytkowników.

 

Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w Polityce prywatności Google: www.google.de/policies/privacy/.

 

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby mogli być Państwo informowani o ustawieniach cookies i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

W każdej chwili mogą Państwo również odwołać swoją zgodę na przyszłość. W tym celu wystarczy wywołać nasz baner zgody i wybrać odpowiedni(e) plik(i) cookie. Należy pamiętać, że zmiany w ustawieniach banerów zgody muszą być dokonywane indywidualnie dla każdego urządzenia.

 

Ustawienia prywatności

 

Ponadto można pobrać wtyczki udostępnione przez Google pod poniższym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

 

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, opcji ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Ads Remarketing

Korzystamy z funkcji remarketingu w usługach Google Ads. Dzięki temu możemy wyświetlać użytkownikom naszej strony internetowej na innych stronach internetowych w sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) reklamy, które są ukierunkowane na Państwa zainteresowania. W tym celu analizowana jest Państwa interakcja z naszymi stronami, na przykład, jakie treści Państwa interesują, aby nawet po odwiedzeniu naszych stron, reklamy, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom, mogły być wyświetlane na innych odwiedzanych przez Państwa stronach. Google przechowuje pliki cookie w urządzeniu używanym przez Państwa do odwiedzania usług Google lub stron internetowych w sieci Google Display Network. Te pliki cookie są wykorzystywane do zapisywania wizyt na stronie. Pliki cookie identyfikują przeglądarkę internetową na konkretnym urządzeniu końcowym, ale nie konkretną osobę, tzn. nie Państwa jako użytkownika.

 

Z powodu korzystania z opisanych powyżej narzędzi, przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google, które mogą znajdować się poza Europą (w USA). Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie Państwa danych, które są gromadzone przez Google za pomocą tego narzędzia. Według naszej wiedzy, Google otrzymuje informacje poprzez Ads Conversion, że mają Państwo dostęp do niektórych treści na naszej stronie internetowej lub kliknęli Państwo na jedną z naszych reklam. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może powiązać tę wizytę z Państwa kontem (kontami). Istnieje jednak możliwość, że Google może pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe (np. Państwa adres IP), nawet jeśli nie mają Państwo konta w usłudze Google lub mają go, ale nie są Państwo zalogowani.

 

Ogólne informacje na temat plików cookie znajdują się w rozdziale „Cookies” w niniejszej polityce prywatności.  Informacje na temat ochrony danych osobowych w Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy i mogą Państwo zapobiec uczestnictwu w tym śledzeniu albo:

 

 • Dokonując odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce, aby wyłączyć obsługę plików cookie innych firm. Wówczas nie będą już Państwo otrzymywać reklam od innych firm.
 • Instalując wtyczkę dostarczoną przez Google pod poniższym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/plugin
 • Poprzez link http://www.aboutads.info/choices wyłączyć reklamy dostawców związane z zainteresowaniami, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads”, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, jeśli usuną Państwo swoje pliki cookie
 • Wyłączyć liki cookie firm trzecich na stałe w swoich przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin
 • Odmówić zgody w naszym narzędziu do zarządzania zgodą „consentmanager”

Jednakże, jeśli zdecydują się Państwo na jedną z wyżej wymienionych opcji, może się zdarzyć, że nie będą Państwo w stanie korzystać z naszych stron lub korzystać z nich w pełnym zakresie.

Podstawą prawną dla przetwarzania jest Państwa zgoda art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a GDPR. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przyszłość. W tym celu wystarczy wywołać nasz baner zgody i wybrać odpowiedni(e) plik(i) cookie. Należy pamiętać, że zmiany w ustawieniach banerów zgody muszą być dokonywane indywidualnie dla każdego urządzenia.

Google Ad Manager

Gdy Google Ad Manager, usługa reklam internetowych Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”), umieszcza reklamy (reklamy tekstowe, banery, itp.) na tej stronie internetowej, Państwa przeglądarka może przechowywać plik cookie wysłany przez Google Inc. lub firmy trzecie. Informacje zapisane w pliku cookie mogą być zapisywane, gromadzone i analizowane przez Google Inc. lub osoby trzecie.

 

Google Ad Manager może również używać do zbierania informacji (re)marketing-tag (niewidocznych grafik, znanych również jako „Web Beacons”). Dzięki nim można na przykład rejestrować i analizować ruch odwiedzających na stronie internetowej.

 

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda; art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a GDPR.

 

Informacje generowane przez cookie i/lub (re)marketing-tag na temat korzystania z tej strony internetowej mogą być przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do oceny zachowań użytkowników w odniesieniu do reklam Google Ad Manager. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

 

Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może powiązać tę wizytę z Państwa kontem (kontami).

 

Mogą Państwo odmówić zgody na śledzenie: mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby mogli być Państwo informowani o ustawieniach cookies i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

 

Ponadto można pobrać wtyczkę udostępnioną przez Google pod poniższym linkiem: www.google.com/settings/ads/plugin.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przyszłość. W tym celu wystarczy wywołać nasz baner zgody i wybrać odpowiedni(e) plik(i) cookie. Należy pamiętać, że zmiany w ustawieniach banerów zgody muszą być dokonywane indywidualnie dla każdego urządzenia.

 

Ustawienia prywatności

 

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, opcji ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Tag Manager (art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO, § 25 ust. 2 TTDSG)

Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Dzięki tej usłudze tagami witryny można zarządzać za pośrednictwem interfejsu. Menedżer tagów jest niezbędny do działania technicznego, za jego pośrednictwem kontrolowane są tagi. Podstawą prawną korzystania z Google Tag Manager jest Art. 6 par. 1 ust. 1 lit. f DS-GVO, § 25 ust. 2 TTDSG . Menedżer tagów Google implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie uzyskuje jednak dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona w mocy dla wszystkich tagów śledzących, o ile są one zaimplementowane za pomocą Menedżera tagów Google.

Google Maps

Na naszej stronie wykorzystujemy Google Maps (API) firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Aplikacja Google Maps jest używana przez naszego dostawcę usług uberall.com w celu zapewnienia naszej funkcji „wyszukiwarka lokalizacji”. Google Maps jest usługą internetową służącą do wyświetlania interaktywnych map w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Dzięki korzystaniu z tej usługi zostaną wyświetlone Państwu nasze zakłady, co ułatwia ewentualny dojazd.

 

Aby zapobiec przekazywaniu informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. Państwa adresu IP) na serwery Google w USA i przechowywaniu ich tam podczas wywoływania podstron, w których zintegrowane są Google Maps, stosujemy tzw. rozwiązanie podwójnego kliknięcia. Cała zawartość Google Maps jest domyślnie wyłączona. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google Maps jest ustanawiane tylko wtedy, gdy użytkownik aktywuje Google Maps samoczynnie. Za pomocą tego kliknięcia wyrażają Państwo zgodę na każdorazowe przesłanie swoich danych do Google Maps i ustawienie w przeglądarce plików cookie.

 

Mają Państwo możliwość udzielenia ponownej zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a GDPR na pobieranie poszczególnych map i informacji geograficznych.

 

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Cloudfront (art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO, § 25 ust. 2 TTDSG)

Ta strona internetowa korzysta z sieci dostarczania treści (CDN) Cloudfront. Jest to usługa Amazon Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210. Cloudfront CDN zapewnia duplikaty danych strony internetowej na różnych serwerach Amazon Web Services (AWS) dystrybuowanych na całym świecie. Zapewnia to szybsze ładowanie witryny, zwiększoną odporność i zwiększoną ochronę przed utratą danych. Niektóre obrazy i filmy osadzone na tej stronie są pobierane z Cloudfront CDN, gdy strona jest dostępna. W wyniku tego pobierania informacje o korzystaniu z naszej witryny (takie jak adres IP) są przesyłane na serwery Amazon w innych krajach UE i tam przechowywane. Dzieje się to natychmiast po wejściu na naszą stronę internetową. Korzystanie z usług Amazon Web Services i Amazon CDN Cloudfront odbywa się w interesie większej niezawodności strony internetowej, zwiększonej ochrony przed utratą danych i lepszej szybkości ładowania tej witryny. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO, § 25 ust. 2 TTDSG. Informacje na temat środków ochrony danych i polityki prywatności Amazon Web Service można znaleźć pod adresem: https://aws.amazon.com/de/privacy/ . 


Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane zostaną przekazane do USA, istnieje ryzyko, że dane użytkownika mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących, bez możliwości skorzystania przez użytkownika z jakiegokolwiek środka prawnego. Podejmujemy jednak możliwe środki niezbędne na mocy przepisów o ochronie danych zgodnie z art. 44 i nast. 44 i nast. DS-GVO w celu ustalenia poziomu ochrony danych w kraju trzecim.

Consentmanager

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy narzędzie zarządzania zgodą „consentmanager” (www.consentmanager.net) firmy Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, info@consentmanager.net) w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych lub korzystanie z plików cookie lub podobnych funkcji. Za pomocą „consentmanager” mają Państwo możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na niektóre funkcjonalności naszej strony internetowej, np. w celu zintegrowania elementów zewnętrznych, analizy statystycznej, pomiaru zasięgu i spersonalizowanej reklamy. Za pomocą „consentmanager” mogą Państwo wyrazić lub odmówić zgody na wszystkie funkcje lub wyrazić zgodę na indywidualne cele lub poszczególne funkcje. Wprowadzone ustawienia mogą być później przez Państwa zmienione. Celem integracji „consentmanager” jest umożliwienie użytkownikom naszego serwisu internetowego decydowania o wyżej wymienionych rzeczach oraz zaoferowanie możliwości zmiany już dokonanych ustawień w kontekście dalszego użytkowania naszego serwisu (w celu zmiany ustawień proszę skorzystać z tego linku:

 

https://www.leadec-services.com#cmpscreencustom

 

W trakcie korzystania z "consentmanager" przetwarzane są dane osobowe, jak również informacje o używanych urządzeniach końcowych, takie jak adres IP. W celu zapisania ustawień, które są technicznie niezbędne do działania strony internetowej, wstawiany jest niezbędny plik cookie.

 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c oraz pomocniczo art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f GDPR. Korzystamy z narzędzia „consentmanager”, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne (np. obowiązek dostarczenia dowodu). Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu polega na zapisaniu ustawień i preferencji użytkownika w odniesieniu do korzystania z plików cookie i innych funkcji. „Consentmanager” przechowuje dane tak długo, jak długo aktywne są ustawienia użytkownika, maksymalnie przez dwa lata. Po dwóch latach od wprowadzenia ustawień użytkownika, nastąpi ponowna prośba o wyrażenie zgody. Dokonane ustawienia użytkownika są następnie ponownie zapisywane dla tego okresu.

 

Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania. Państwa prawo do sprzeciwu występuje w przypadku powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Celem złożenia sprzeciwu proszę skontaktować się poprzez adres e-mail dataprivacy.DE@leadec-services.com.

Youtube

Do naszej oferty online włączamy filmy z platformy „YouTube” dostawcy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Filmy są osadzone w zaawansowanym trybie ochrony danych osobowych.

 

Umieszczając film w zaawansowanym trybie ochrony danych osobowych, nie są wstawiane żadne pliki cookie służące do rejestracji zachowań użytkownika w celu spersonalizowania odtwarzania filmu. Zaawansowany tryb ochrony danych osobowych dotyczy jednak tylko gromadzenia zachowań użytkowników, a nie dostarczania reklam lub ponownego ładowania dodatkowych treści stron trzecich.

 

Do ochrony Państwa danych wykorzystujemy ponadto tzw. rozwiązanie podwójnego kliknięcia. Cała zawartość YouTube jest domyślnie wyłączona. Bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube jest ustanawiane tylko wtedy, gdy aktywują Państwo YouTube samodzielnie. Tym kliknięciem wyrażają Państwo każdorazowo zgodę na to, aby np. Państwa adres IP, informacje odsyłające (tzn. strona internetowa, z której Państwo do nas wchodzą) oraz dane przeglądarki były przekazywane do YouTube i aby w Państwa przeglądarce były ustawione pliki cookie. Następnie są one z reguły przenoszone na serwer w USA i tam przechowywane.

 

Mają Państwo możliwość udzielenia ponownej zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a GDPR na pobieranie poszczególnych filmów.

 

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności Google. Znajdą Państwo tam również dalsze informacje na temat swoich praw i opcji ustawień odnośnie ochrony swojej prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie znajdziesz linki do serwisów społecznościowych LinkedIn, Twitter, Instagram i YouTube. Linki do stron internetowych serwisów społecznościowych można rozpoznać po odpowiednim logo firmy. Jeśli podążysz za tymi linkami, dotrzesz do obecności korporacyjnej Leadec na danym serwisie społecznościowym. Po kliknięciu na link do serwisu społecznościowego następuje nawiązanie połączenia z serwerami serwisu społecznościowego. W ten sposób przekazywana jest na serwery serwisu społecznościowego informacja, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. Ponadto dalsze dane są przekazywane do dostawcy usługi mediów społecznościowych. Są to na przykład:


- Adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowany link.
- Data i godzina wejścia na stronę lub aktywacji linku
- Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
- Adres IP


Jeżeli w momencie aktywacji linku użytkownik jest już zalogowany w danym serwisie mediów społecznościowych, dostawca serwisu mediów społecznościowych może być w stanie ustalić na podstawie przesłanych danych jego nazwę użytkownika, a być może nawet prawdziwe nazwisko, i przyporządkować te informacje do jego osobistego konta użytkownika w serwisie mediów społecznościowych. Możesz wykluczyć tę możliwość przyporządkowania do osobistego konta użytkownika, jeśli wcześniej wylogujesz się ze swojego konta użytkownika.


Serwery serwisów społecznościowych znajdują się w USA i innych krajach poza Unią Europejską. Dane mogą być zatem przetwarzane przez dostawcę usługi social media również w krajach spoza Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że firmy w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, które zasadniczo nie chronią danych osobowych w takim samym stopniu jak w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawcę usługi social media. Więcej informacji na temat wykorzystania Twoich danych przez serwisy społecznościowe zintegrowane z naszą stroną internetową znajdziesz w polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.

Informacje na temat ochrony danych w mediach społecznościowych

Leadec Holding BV & Co. KG utrzymuje różne obecności w "mediach społecznościowych", w tym przypadku Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing i YouTube, aby komunikować się z zarejestrowanymi tam klientami, osobami zainteresowanymi i użytkownikami oraz aby móc informować ich o naszych ofertach. O ile mamy kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych, zapewniamy przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące prawa ochrony danych osobowych w odniesieniu do naszych stron internetowych.


Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za firmę
Odpowiedzialnym za wystąpienie firmy w rozumieniu rozporządzenia UE o ochronie danych (EU-DS-GVO) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych jest, oprócz firmy Leadec Holding BV & Co. KG

 

- Facebook
(Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
- Instagram
(Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
- LinkedIn
    (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)
- Twitter
(Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia)
- Xing
    (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy)
- Youtube
    (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia)


Pragniemy zaznaczyć, że korzystanie z tych platform wraz z udostępnionymi przez nie funkcjami odbywa się na Państwa własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności specyficznych zachowań użytkownika na naszej stronie. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie).


Pragniemy również zaznaczyć, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską.


Cel i podstawa prawna
Sami prowadzimy strony fanowskie, aby komunikować się z odwiedzającymi te strony i informować ich w ten sposób o naszych ofertach.
Ponadto zbieramy dane w celach statystycznych, aby móc dalej rozwijać i optymalizować treści oraz uatrakcyjniać naszą ofertę. Dane wymagane w tym celu (np. całkowita liczba odsłon, aktywność na stronie i dane dostarczone przez odwiedzających, interakcje) są przetwarzane przez sieci społecznościowe i udostępniane nam. Nie mamy wpływu na generowanie i prezentację.


Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane w celu badania rynku i reklamy. Na podstawie zachowań użytkownika i wynikających z nich zainteresowań można na przykład tworzyć profile użytkowania. Pozwala to na przykład na umieszczanie w ramach platform i poza nimi reklam, które przypuszczalnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj zapisywane na komputerze użytkownika. Niezależnie od tego w profilach użytkowania mogą być zapisywane również dane, które nie są pobierane bezpośrednio z Państwa urządzeń końcowych (w szczególności, ale nie wyłącznie, jeśli są Państwo użytkownikami poszczególnych platform i są na nich zalogowani).


Poza tym nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z naszego serwisu.
Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników jest nasz uzasadniony interes w skutecznym informowaniu i komunikowaniu się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f. EU-DS-GVO. Jeżeli zostaniesz poproszony o zgodę na przetwarzanie danych (tj. zadeklarujesz zgodę np. poprzez zaznaczenie checkboxa lub potwierdzenie przycisku), podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a.EU-DS-GVO.
 

Twoje prawa / możliwość sprzeciwu
Jeśli są Państwo członkami sieci społecznościowej i nie chcą, aby sieć ta gromadziła dane o Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączyła je z Państwa zapisanymi danymi o członkostwie w danej sieci, muszą Państwo
- wylogować się z danej sieci przed wejściem na naszą stronę internetową
- usunąć pliki cookie z urządzenia użytkownika oraz
- zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę.


Jednak po ponownym zalogowaniu się, będziesz ponownie rozpoznawalny w sieci jako konkretny użytkownik.


Szczegółowy opis poszczególnych procesów przetwarzania oraz możliwości rezygnacji znajduje się w informacjach dostawców, do których linki znajdują się poniżej: 


- Facebook 
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

;
Opt-out: www.facebook.com/settings oraz  
http://www.youronlinechoices.com;
- Instagram 
Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875 ;
Opt-out: optout.networkadvertising.org/ oraz 
http://www.youronlinechoices.com ;
- LinkedIn 
Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ;
Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  oraz 
http://www.youronlinechoices.com ;
- Twitter
Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy ;
Opt-out: http://www.youronlinechoices.com ; Ustawienia: https://twitter.com/settings/account/personalization ;
- Xing 
Polityka prywatności: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung ;
Opt-out: www.youronlinechoices.com.
- Youtube 
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy ;
Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  oraz 
http://www.youronlinechoices.com ;


Ogólnie rzecz biorąc, masz następujące prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych: 


Prawo dostępu; Prawo do sprostowania; Prawo do usunięcia danych; Prawo do ograniczenia przetwarzania; Prawo do sprzeciwu; Prawo do przenoszenia danych; Prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do właściwego organu ochrony danych.
Jednakże, ponieważ Leadec Holding BV & Co. KG nie ma pełnego dostępu do danych osobowych, przy dochodzeniu swoich praw należy kontaktować się bezpośrednio z dostawcami mediów społecznościowych, gdyż każdy z nich ma dostęp do danych osobowych swoich użytkowników i może podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji. 


Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować w każdej chwili.
 

Linki do innych oferentów

Nasza strona zawiera również – wyraźnie rozpoznawalne – linki do stron internetowych innych firm. O ile dostępne są linki do stron internetowych innych dostawców, nie mamy żadnego wpływu na ich treść. W związku z tym nie można przejąć żadnej gwarancji i odpowiedzialności za te treści. Za treść tych stron odpowiedzialny jest zawsze ich dostawca lub operator.

 

W momencie linkowania strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa i rozpoznawalnego złamania prawa. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. W przypadku uzyskania informacji o jakichkolwiek naruszeniach, takie linki zostaną natychmiast usunięte.

Dodatkowe informacje: informacje o prawach autorskich i prawach autorskich do dzieł sztuki

Jeśli chcą Państwo publikować zdjęcia, teksty, plany, filmy, muzykę itp. na naszej stronie internetowej, powinni Państwo wiedzieć, że mogą Państwo w ten sposób przenieść wszystkie prawa użytkowania do sieci, co może mieć dla Państwa konsekwencje prawne, jeśli sami nie są Państwo autorem lub właścicielem praw.